Languages: English Afaan Oromoo አማርኛ

KMPIO: Korporeeshinii Misooma Paarkiwwan Industirii Oromiyaa

Jalqaba
 • Tajaajila
  Carraa Buufadhu
 • Oduu
 • Beeksisa
  Nu quunnamuuf

  Sheediiwwan Paarkii Industirii Qonna Qindaa'aa Bulbulaa guutummaan guutuutti xumuramanii kiraaf qopha'an

  Waggoottan dhufan keessatti biyya keenya biyyoota galii giddu galeessaa cina hiriirsisuuf xiyyeeffannoo guddaadhaan misooma paarkii industirii qonna qindaa'aa saffisiisuun gahee keenya taphachaa jirra.

  Ergama, Mul’ataa fi Duudhalee Korporeeshinichaa
  Ergama

  Paarkiwwan industirii fi kilaastaroota industirii maanufaakchariingii sadarkaa isaanii eeggatan misoomsuu fi bulchuun madda galii mootummaa maddisiisuun, ce`umsa dinagdee qonna irraa gara industiriitti taasifamu keessatti gahee isaa ba`uu.  Mul'ata

  Bara 2022tti paarkiwwan industirii fi kilaastaroota industirii maanufaakchariingii misoomsee diinagdee qonnaa irraa gara industiriitti ce`e arguu.
  Duudhalee

  Xalayoota keenyaaf affeeramaa!.

     

  Baafatalee  Suuraa fi Suur-sagalee